Zákaznícka linka
+420 377 222 313
Volajte v pracovné dni
od 8. do 18. hodiny
Slovenčina
Vyhľadať
náplň/tlačiareň
Pri nákupe nad 200 €
darčeky zadarmo!
Pri nákupe nad 200 € od nás dostanete jeden z týchto darčekov podľa svojho výberu.
Originálne náplne nad 200 Kč
Káva
Káva
Mletá káva Douwe Egberts Paloma 100 g
Kompatibilné náplne nad 200 Kč
Káva
Káva
Instantná káva Nescafé Classic Crema 100 g
Biele víno
Biele víno
Habánské sklepy Sauvignon
Červené víno
Červené víno
Habánské sklepy Frankovka

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.miroluk.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma Miroluk s. r. o., IČO 29123305, Klatovská třída 403/16, PSČ 301 00 Plzeň, Česká Republika, telefon +420 377 222 313, e-mail info@miroluk.sk a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), všetko v znení noviel.

Obchodné podmienky v skratke

 • Tovar je odosielaný DHL, väčšinou v deň objednávky, pri platbe prevodom na druhý deň po pripísaní platby na náš účet.
 • Žiadne balné neúčtujeme. Pri objednávkach nad 100 € je doprava zadarmo - ak nie je uvedené inak. V prípade objednávky do 100 € je poštovné 3 € vrátane DPH. 
 • Ak nie je v záručnom liste uvedené inak, je záruka na dodaný tovar vždy 24 mesiacov.
 • Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť dodávateľovi odoslanie do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať, okrem iného, na adresu prevádzkarne: Miroluk s. r. o., Klatovská třída 403/16, PSČ 301 00 Plzeň Česká Republika alebo na adresu elektronickej pošty info@miroluk.sk.
 • V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČO na nákupný doklad) nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade sa predaj riadi Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), však vylučujú sa však ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).
 • Reklamáciu tovaruje nutné uplatniť bezprostredne po zistení poruchy, ďalšie používanie tovaru znižuje jeho funkčnosť a bezpečnosť.
 • Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak.

1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Je to prevádzkovateľ internetového obchodu www.miroluk.sk, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Osobné informácie o kupujúcom získava na základe výslovného súhlasu a za jasným účelom. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente nazvanom "Ochrana osobných údajov".
 
Kupujúci/spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy objednáva či nakupuje u predávajúceho sortiment ponúkaný v jeho internetovom obchode a nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 
Kupujúci/nie spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho).Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2. Informácie o uzavretej zmluve a obchodných podmienkach

Uzavretím kúpnej zmluvy – učinením objednávky kupujúci (zákazník) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom v ich plnom znení a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy a sú trvale zverejnené na webových stránkach nášho internetového obchodu.
Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

3. Objednávka

Možnosti podania objednávky:
 • využitím on-line formulára na stránkach internetového obchodu v nákupnom košíku
 • e-mailom – objednávku môžete poslať na e-mailovú adresu info@miroluk.sk
Pri on-line objednávke je nutné vyplniť označené políčka:
 • meno, e-mail a telefonické spojenie
 • fakturačná adresa
 • názov firmy, IČO, DIČ (podľa toho, či je kupujúci spotrebiteľ alebo nie je)
 • prípadné doplňujúce údaje (doručovacia adresa odlišná od fakturačnej a pod.)
V prípade on-line objednávky si kupujúci môže vybrať, či si praje poskytnúť údaje iba na účel konkrétnej objednávky (údaje po zaplatení kúpnej ceny budú odstránené z databázy), alebo či súhlasí s uchovávaním osobných údajov s cieľom marketingu (každý taký súhlas môže byť kedykoľvek kupujúcim odvolaný). Viac informácií o uchovávaní osobných údajov je uvedených v odseku 5. Ochrana osobných údajov. 
 
Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní bude kupujúcemu e-mailom odoslané potvrdenie o jej prijatí. V prípade, že v tomto potvrdení nájde kupujúci nejaké nezrovnalosti alebo bude chcieť učiniť úpravu objednávky, okamžite kontaktuje predávajúceho.
 

4. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky podané objednávky niektorým z vyššie uvedených spôsobov sú záväzné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Tovar je až do zaplatenia majetkom predávajúceho.

5. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky a nariadením európskeho parlamentu, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 nahradzujúcim zákon ČR č. 101/2000 Zb.

Všetky osobné údaje od zákazníkov sú získané na základe uzavretia kúpnej zmluvy alebo na základe jasného a dobrovoľného súhlasu. Osobné údaje sa využívajú výhradne pre vnútornú potrebu obchodu, ak nie je v súhlase zákazníka uvedené inak.

Údaje sú riadne chránené proti zneužitiu a nebudú poskytnuté iným osobám, spoločnostiam a orgánom, pokiaľ pre takú skutočnosť nevznikne priamy právny nárok. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Kupujúci bez finančných záväzkov voči spoločnosti Miroluk s.r.o. má právo na vymazanie všetkých svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou na adresu Miroluk s.r.o., Klatovská třída 403/16, 301 00 Plzeň, alebo e-mailom info@miroluk.sk.

Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy aj zálohy vymazať.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente nazvanom „Ochrana osobných údajov“.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na uvedenú adresu kupujúceho. Pri prevzatí zásielky od prepravcu, dostanú kupujúci s tovarom aj daňový doklad a záručný list. Záručný list výrobcu (ak ho tovar obsahuje) je riadne vyplnený predávajúcim.
 
Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu, alebo má predávajúci dôvodné podozrenie, že kupujúci svoj záväzok nemieni dodržať.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • zmenila sa výrazným spôsobom predajná cena

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že okamžite (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).

Tovar je odosielaný DHL, väčšinou v deň objednávky, pri platbe prevodom na druhý deň po pripísaní platby na náš účet.

Žiadne balné neúčtujeme. Pri objednávkach nad 100 € doprava zadarmo - ak nie je uvedené inak. V prípade objednávky do 100 € je poštovné 3 € vrátane DPH.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný, a platný telefonický kontakt. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Ak sa zvýši cena tovaru oproti pôvodnej predajnej cene, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČO na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.) riadi, vylučujú sa však ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).

Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka, nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie musí byť dodávateľovi odoslanie do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať, okrem iného, na adresu prevádzkarne: Miroluk s. r. o., Klatovská třída 403/16, PSČ 301 00 Plzeň, Česká Republika alebo na adresu elektronickej pošty info@miroluk.sk.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti dodávateľ kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od fyzického vrátenia tovaru. Najneskôr však do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Dodávateľ je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcemu. Dodávateľ nie je povinný vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie plne kupujúci. Náklady spojené s dodaním tovaru vráti dodávateľ spoločne s kúpnou cenou. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka, vráti dodávateľ sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený dodávateľovi bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká dodávateľovi voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenie pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybaľovaním tovaru.

Na oznámenie o odstúpení od zmluvy je možné využiť tento formulár:

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) /o poskytnutí týchto služieb (*).........................................................................................

Dátum objednania (*) /dátum prijatia (*)........................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov...................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov.................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov.................................................................
(iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

Dátum......................................................................................................

9. Platobné podmienky

V súčasnosti môžete platiť v internetovom obchode týmito spôsobmi:
 • dobierkou – pri prevzatí dobierky, keď si tovar necháte doviesť prepravnou službou.
 • bankovým prevodom – platba prevodom na náš bankový účet. Po pripísaní peňazí na našom účte prebieha odoslanie tovaru.

10. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.miroluk.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej lehote. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho neupravené reklamačným poriadkom Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho neupravené reklamačným poriadkom Občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., všetko v znení noviel.
 
Ku každému tovaru je prikladaná faktúra (doklad o kúpe), návod na použitie a údržbu a záručný list.
 
Kupujúci bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho, ak zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo nedostal so zásielkou správne vyplnený predajný doklad a záručný list so sériovými číslami.

11. Záručné podmienky

Ak nie je v záručnom liste uvedené inak, je záruka na dodaný tovar vždy 24 mesiacov. Záručná lehota na dodaný tovar sa predlžuje o obdobie, po ktoré bol výrobok v záručnej oprave.
Pri uplatnení záruky má kupujúci:
 • pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Pokiaľ ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné chyby a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
V prípade výmeny výrobku v záručnej lehote je záruka obnovená v plnej výške. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové sériové číslo. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto nového záručného listu.
Reklamáciu nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
 • ak došlo k mechanickému poškodeniu, k neodbornej inštalácii, zaobchádzaniu, obsluhe či údržbe
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom tovaru uvedeným v dokumentácii
 • tovar bol poškodený živlami či haváriami
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej ČSN
 • tovar umiestnený v zariadení, ktorého parametre nezodpovedajú parametrom tovaru
V záručnej lehote presahujúcej dĺžku záručnej lehoty stanovenej Občianskym zákonníkom (zákonná záručná lehota), nie je možné žiadať výmenu výrobku alebo uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12. Reklamačné podmienky

Reklamáciu tovaru je nutné uplatniť bezprostredne po zistení poruchy, ďalšie používanie tovaru znižuje jeho funkčnosť a bezpečnosť!
 
V prípade poruchy alebo výskytu výrobnej chyby tovaru v záručnej lehote je miestom uplatnenia reklamácie prevádzkareň internetového obchodu www.miroluk.sk. Zákazník uplatní reklamáciu zaslaním tovaru na adresu: Miroluk s. r. o., Klatovská třída 403/16, 301 00 Plzeň, Česká Republika
 
Pri zasielaní reklamovaného tovaru si zákazník zabezpečuje a hradí dopravu sám. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude predajcom prijatý.
 
K reklamovanému tovaru priložte:
 • kópiu predajného dokladu
 • záručný list, ak bol s tovarom dodaný
Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení tovar zaslaný zákazníkovi na náklady predajcu. Ak je reklamácia neoprávnená alebo nie je uznaná, bude tovar zaslaný predajcom späť na náklady zákazníka, ak sa spolu nedohodnú inak. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak.
 
Predávajúci vždy zabezpečí vyhotovenie písomného Reklamačného protokolu. Tento protokol bude obsahovať informácie o tom, kedy zákazník uplatnil reklamáciu a čo je jej obsahom. Ďalej bude protokol obsahovať informácie o zistených poruchách a forme ich odstránenia. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zákazníkovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
 
Ak vznikne medzi dodávateľom a kupujúcim spor z uzavretej kúpnej zmluvy, budú tento spor riešiť miestne a vecne príslušné súdy v Českej republike. Spotrebiteľ sa môže so svojou sťažnosťou obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu.

13. EET - platby online kartou na eshopu a platby na predajni

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21. 5. 2018.
O renomovanom dodávateľovi kompatibilných náplní Miroluk
Máme viac ako 100 000 spokojných zákazníkov
Na trhu pôsobíme 10 rokov a sme uznávanou značkou
Zakladáme si na osobnom prístupe a každému zákazníkovi sa ochotne venuje tím profesionálov.
Kazety vytlačia rovnako kvalitne rovnaký počet strán ako originálne tonery. To potvrdzuje aj certifikát STMC.
99 % produktov máme vo svojich skladoch
Výrobca je držiteľom certifikátov ISO 9001 (Quality Management System) a ISO 14001 (Enviromental Management System).