Zákaznícka linka
+420 377 222 313
Volajte v pracovné dni
od 8. do 18. hodiny
Slovenčina
Vyhľadať
náplň/tlačiareň
Pri nákupe nad 200 €
darčeky zadarmo!
Pri nákupe nad 200 € od nás dostanete jeden z týchto darčekov podľa svojho výberu.
Originálne náplne nad 200 Kč
Káva
Káva
Mletá káva Douwe Egberts Paloma 100 g
Kompatibilné náplne nad 200 Kč
Káva
Káva
Instantná káva Nescafé Classic Crema 100 g
Biele víno
Biele víno
Habánské sklepy Sauvignon
Červené víno
Červené víno
Habánské sklepy Frankovka

Ochrana osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumente sú uvedené informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých zákazníkmi spoločnosti Miroluk, Klatovská třída 403/16, 301 00 Plzeň, Česká republika. 
  2. Cieľom tohto dokumentu je oboznámiť súčasných aj potenciálnych zákazníkov (dotknuté osoby) s ich právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako sa bude s osobnými údajmi nakladať.  
  3. Spoločnosť Miroluk s.r.o. si váži dôveru svojich zákazníkov, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujú, a preto postupuje pri spracovaní osobných údajov podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679, t. j. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, všeobecne známe pod skratkou GDPR. 

II. Prevádzkovateľ osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Miroluk spol. s r.o., Klatovská třída 403/16, Jižní Předmestí, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 29123305

 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), kontaktný e-mail: info@miroluk.sk, kontaktný telefón: +420 377 222 313,  webové stránky:  https://www.miroluk.sk

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?  

Spracovávame údaje, ktoré nám zákazník sám poskytne, buď iba s cieľom konkrétnej objednávky, registráciou v e-shope, alebo samostatným dobrovoľným súhlasom.  

Osobné údaje, ktoré spracovávame:  

Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail, IP adresa a informácie o predchádzajúcich objednávkach.

IV. Na aké účely osobné údaje spracovávame, ako dlho a čo nás na to oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov s cieľom uzavretia kúpnej zmluvy a e-mail marketingu.


Aby sme s vami mohli uzavrieť kúpnu zmluvu a dodať vám vami objednaný tovar, prípadne s vami viesť aj s tým súvisiacu komunikáciu, spracovávame tieto bežné osobné údaje:
Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail, IP adresa.
Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy kúpnej, uzavretej medzi nami.
Na tento účel osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané na účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu. Ďalším oprávnením pre spracovávanie a uchovávanie osobných údajov môže byť výslovný, dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, ako je uvedené ďalej v bode VI. Ak nie je dané inak, trvá výslovný súhlas 4 roky.   

B. Spracovanie osobných údajov na splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva a daňového práva a povinností vyplývajúcich zo zákona, spracovávame tieto osobné údaje:  Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ.

Obdobie, počas ktorého sú údaje spracovávané, je stanovené priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.  

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov

Miroluk s.r.o. nevyužíva oprávnený záujem a osobné údaje nad rámec kúpnej zmluvy spracováva na základe výslovného súhlasu zákazníka (dotknutá osoba)

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje na zasielanie ponuky našich služieb a produktov. Pred tým, než nám svoj súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a na aký konkrétny účel spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme na tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože na takéto konkrétne účely súhlas nutný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Osobné údaje budú sprístupnené príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takú povinnosť ukladá v konkrétnej situácii zákon (t. j. najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom  

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje, a ak áno, tak na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.   

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.  

C. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17 vrátane uvedenia výnimiek, keď sa výmaz neurobí).

D. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenositeľnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému prevádzkovateľovi.  

F. Právo vzniesť námietku

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, pokiaľ náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Pokiaľ je oprávneným záujmom priamy marketing, tak má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.cz.  

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-maile info@miroluk.sk.

 

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.miroluk.sk.

Toto znenie je účinné od 21. 5. 2018.

O renomovanom dodávateľovi kompatibilných náplní Miroluk
Máme viac ako 100 000 spokojných zákazníkov
Na trhu pôsobíme 10 rokov a sme uznávanou značkou
Zakladáme si na osobnom prístupe a každému zákazníkovi sa ochotne venuje tím profesionálov.
Kazety vytlačia rovnako kvalitne rovnaký počet strán ako originálne tonery. To potvrdzuje aj certifikát STMC.
99 % produktov máme vo svojich skladoch
Výrobca je držiteľom certifikátov ISO 9001 (Quality Management System) a ISO 14001 (Enviromental Management System).